JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

บริษัท วายแอนด์เจ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document


มูลนิธิกรมการแพทย์ 
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : ผู้จัดการมูลนิธิกรมการแพทย์
  สมัครงาน  
เงินเดือน : 28,000-35,000 บาท

รายละเอียดงาน
1.วางแผนงานของมูลนิธิ โดยกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของมูลนิธิ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฎิบัติงานตลอดจนการประเมิลผลและควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆของมูลนิธิ
2. กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาเอกสารสัญญาจ้างหมา สัญญาจัดซื้อ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบทางการของการบัญชี/การเงิน ของมูลนิธิฯ กรมสรรพากรและระเบียบการเงินของแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้อง
3. รับผิดชอบดูแล บริหารทีมงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับประโยชน์ในโคงการฯ ต่างๆ ได้รับสนับสนุนพัฒนาอย่างเหมาะสมตามบริบทเฉพาะ
4. พัฒนากลยุทธ์ของมูลนิธิฯ ร่วมกับคณะกรรมการทั้งด้านการพัฒนาโครงการต่างๆและแนวทางการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
5. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลของแต่ละโครงการแบบมีส่วนร่วม
6. ประสานงานกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการเพิ่มโอกาสระดมทุน พัฒนาเอกสารและข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยงานให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ รวมทั้งสานความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริจาค
7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการและประธานมูลนิธิฯ

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิกรมการแพทย์
1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
2. จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดีสมบูรณ์ มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงาน
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่กระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีวุฒิภาวะและความอดทน มีภาวะผู้นำและทักษะการบริหาร
6. หากมีประสบการณ์ในสายงานบริหารบุคคลและมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สวัสดิการ
ประกันสังคม
 
ติดต่อ :
คุณอาริยา สรกุล 02-590-6121
 
88/23 กรมการแพทย์ อาคาร4 ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
อีเมล์ : ariya.dms65@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-590-6121
  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ